THE CHAIRPERSON

#

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท ชั้วเจริญ

อาจารย์ประจําภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี / กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

#

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิกา วิเศษสาธร

อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์

กลุ่มสังคมศาสตร์และรับใช้สังคม

#

อาจารย์ ดร.นิสสรณ์ บำเพ็ญ

อาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

กลุ่มวิจัยจากงานประจำและวิจัยในชั้นเรียน / กลุ่มมนุษยศาสตร์ / กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์