เสวนาทางวิชาการ

ปาฐกถาพิเศษ

หัวข้อทิศทางและมุมมอง ต่อการขับเคลื่อนการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก” (วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 - 12.00 น.)

โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา 

 

เสวนาทางวิชาการ

หัวข้อ “เส้นทางอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” (วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.10 - 14.30 น.)

โดย

- ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

- ศาสตราจารย์ พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์
มหาวิทยาลัยมหิดล 
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 สาขาสังคมศาสตร์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 สาขามนุษยศาสตร์

- ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 สาขารับใช้สังคม

ผู้ดำเนินรายการ
ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

เสวนาทางวิชาการ

หัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์: วิกฤติหรือโอกาสของการศึกษาไทย” (วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.)

โดย 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกช ทองเอี่ยม รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ดำเนินรายการ
อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ อัศวโสวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
อาจารย์ ดร.ธนารักษ์ สารเถื่อนแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง