ลักษณะผลงานที่เปิดรับ

งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ใน 6 สาขาวิชา
1. วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
2. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3. สังคมศาสตร์และรับใช้สังคม
4. มนุษยศาสตร์ 
5. ศิลปกรรมศาสตร์ 

6. วิจัยจากงานประจำและวิจัยในชั้นเรียน


การคัดเลือกผลงานที่จะตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)
เพื่อให้ผลงานที่ร่วมนำเสนอเป็นผลงานที่มีคุณภาพ ผู้จัดงานกำหนดให้มีคณะกรรมการทางวิชาการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ เป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมของผลงาน ดังนี้

1. หลักการและเหตุผลของการดำเนินงาน

2. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และผลการดำเนินงาน

3. รูปแบบและวิธีการดำเนินงาน

4. ประโยชน์และการนำไปประยุกต์ใช้

5. ลักษณะเด่น / จุดเด่นของผลงาน