เงื่อนไขและข้อตกลง

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นการนำเสนอบทความในรูปแบบการบรรยายด้วยวาจา (Oral Presentation) และการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยการนำเสนอในทั้งสองรูปแบบมีข้อกำหนดดังนี้คือ 

1. การนำเสนอบทความในรูปแบบการบรรยายด้วยวาจา (Oral Presentation) แบบ On-site ให้นำเสนอด้วย Power Point โดยใช้เวลาในการนำเสนอบทความและมีการตอบข้อซักถาม รวมเวลาไม่เกิน 15 นาที (นำเสนอ 12 นาที ถามตอบ 3 นาที) ต่อบทความ ส่วนการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) นั้น ให้นำเสนอด้วยโปสเตอร์ จำนวน 1 แผ่นต่อบทความ โดยโปสเตอร์มีขนาด ความกว้าง 90 เซนติเมตร และความสูง 120 เซนติเมตร

2. การนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) แบบ On-site ให้นำโปสเตอร์มาติดตั้งในพื้นที่ตามที่ผู้จัดงานกำหนดไว้ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. และวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 10.00 น. ทั้งนี้ฝ่ายจัดงานจะติดหมายเลขรหัสไว้ที่บทความของผู้นำเสนอผลงาน

3. ในกรณีที่ผู้นำเสนอต้องการใบตอบรับการตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ให้ผู้นำเสนอติดต่อขอได้ผ่านทาง Line OA การประชุมฯ (คลิกที่นี่