การนำเสนอผลงาน

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายด้วยวาจา (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นการนำเสนอบทความในรูปแบบการบรรยายด้วยวาจา (Oral Presentation) และการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยการนำเสนอในทั้งสองรูปแบบมีข้อกำหนดดังนี้คือ 

1. การนำเสนอบทความในรูปแบบการบรรยายด้วยวาจา (Oral Presentation) แบบ On-site ให้นำเสนอด้วย Power Point โดยใช้เวลาในการนำเสนอบทความและมีการตอบข้อซักถาม รวมเวลาไม่เกิน 15 นาที (นำเสนอ 12 นาที ถามตอบ 3 นาที) ต่อบทความ (ดูรายละเอียดที่นี่)

2. การนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) แบบ On-site โดยโปสเตอร์มีขนาด ความกว้าง 90 เซนติเมตร และความสูง 120 เซนติเมตร ให้นำโปสเตอร์มาติดตั้งในพื้นที่ตามที่ผู้จัดงานกำหนดไว้ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. และวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 10.00 น. ทั้งนี้ฝ่ายจัดงานจะติดหมายเลขรหัสไว้ที่บทความของผู้นำเสนอผลงาน (ดูรายละเอียดที่นี่)


สำหรับผลงานทางวิชาการที่นำเสนอควรอยู่ในขอบข่ายสหสาขาวิจัยดังต่อไปนี้ คือ
• วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
• วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
• สังคมศาสตร์และรับใช้สังคม
• มนุษยศาสตร์ 
• ศิลปกรรมศาสตร์ 

• วิจัยจากงานประจำและวิจัยในชั้นเรียน

หมายเหตุ: ในกรณีที่ไม่มานำเสนอผลงาน ทางผู้จัดจะไม่เผยแพร่ผลงานเรื่องดังกล่าวใน Proceedings