KEYNOTE SPEAKER

#

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ทิศทางและนโยบายของ อว. ในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก”

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566

#

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกช ทองเอี่ยม

รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์: วิกฤติหรือโอกาสของการศึกษาไทย”

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

#

ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

(นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 จาก วช.)

เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์: วิกฤติหรือโอกาสของการศึกษาไทย”

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

#

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์

อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์: วิกฤติหรือโอกาสของการศึกษาไทย”

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566