กิจกรรมภายในงาน

1. พิธีมอบโล่รางวัล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
2. การแสดงพิเศษจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3. เสวนาทางวิชาการ
    3.1 หัวข้อ “ทิศทางและมุมมอง ต่อการขับเคลื่อนการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
” 
    3.2 หัวข้อ “เส้นทางอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” 
    3.3 หัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์: วิกฤติหรือโอกาสของการศึกษาไทย”  
4. นิทรรศการทางการศึกษา Smart RU, Digital University
5. การนำเสนองานวิจัยแบบ
บรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
6. พิธีมอบรางวัลการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม