การขอใบตอบรับการตีพิมพ์

 

หลังจากที่บทความของท่านได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่จากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถของใบตอบรับการตีพิมพ์จากผู้จัดการประชุมได้ โดยแจ้งความจำนงได้ที่ Line OA ของการประชุม