ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน

 

ท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนมาแล้ว สามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินได้ที่นี่ 
https://spfin.ru.ac.th/application/admission/cufst/login/

โดยใบเสร็จรับเงินตัวจริงจะออกให้ในวันที่ 23 พ.ย. 2566