การขออนุมัติจากต้นสังกัดเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายและไม่นับเป็นวันลา (สถาบันนอกเครือข่าย ปอมท.)

 

ในกรณีที่สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของท่านผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้เป็นสมาชิกเครือข่าย ปอมท. แล้วท่านต้องการ จดหมายเชิญ รายละเอียดโครงการ และใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารตามที่แนบมานี้ เพื่อขออนุมัติจากต้นสังกัดเพื่อเข้าร่วมการประชุม