ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2566

 

ชมการถ่ายทอดสดแบบยาว ๆ ต่อเนื่อง ตลอดการประชุมผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (23-24 พ.ย.)
https://www.facebook.com/aroundramuni

 

แถลงข่าวการมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (23 พ.ย.)
08.00 - 08.30 น. แถลงข่าวการมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
https://www.youtube.com/watch?v=JVWnf69ubXI

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 (23 พ.ย.)
09.00 - 09.10 น. กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
09.10 - 09.20 น. กล่าวรายงานประธานในพิธี โดย อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
09.20 - 09.25 น. ประธานในพิธี โดย แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดการประชุม 
09.25 - 09.45 น. พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 
09.45 - 10.00 น. ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกัน
10.00 - 10.45 น. ประธานและผู้เข้าร่วมงานชมนิทรรศการผลงานอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 และพักรับประทานอาหารว่าง 
https://www.youtube.com/watch?v=2En2tuxYP8w

ปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางและมุมมอง ต่อการขับเคลื่อนการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก” (23 พ.ย.)
10.45 - 12.00 น. ปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางและมุมมอง ต่อการขับเคลื่อนการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก” 
โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
https://www.youtube.com/watch?v=Ac1WFpM8PjU

เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “เส้นทางอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” (23 พ.ย.)
13.00 - 14.30 น. เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “เส้นทางอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” โดย ผู้รับรางวัล
https://www.youtube.com/watch?v=PO88u4MPLto

เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์: วิกฤติหรือโอกาสของการศึกษาไทย” (24 พ.ย.)
09.00 - 11.00 น. เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์: วิกฤติหรือโอกาสของการศึกษาไทย”
https://www.youtube.com/watch?v=IFHv51KT1cw