กำหนดการลงทะเบียนและส่งผลงาน

กิจกรรม กำหนดการ
เปิดระบบลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2566
ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน (ล่วงหน้า) ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2566
ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน (ปกติ) ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2566
ส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 (ขยาย)
ส่งกลับผลงานฉบับแก้ไข ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 (ขยาย)
ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุมฯ (ไม่นำเสนอผลงาน) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

Announcement

ข่าวประกาศ ข่าวสารการประชุม

วิธีการชำระเงิน


เสวนาทางวิชาการ

ปาฐกถาพิเศษ

หัวข้อทิศทางและมุมมอง ต่อการขับเคลื่อนการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก” (วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 - 12.00 น.)

โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา 

 

เสวนาทางวิชาการ

หัวข้อ “เส้นทางอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” (วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.10 - 14.30 น.)

โดย

- ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

- ศาสตราจารย์ พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์
มหาวิทยาลัยมหิดล 
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 สาขาสังคมศาสตร์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 สาขามนุษยศาสตร์

- ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 สาขารับใช้สังคม

ผู้ดำเนินรายการ
ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

เสวนาทางวิชาการ

หัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์: วิกฤติหรือโอกาสของการศึกษาไทย” (วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.)

โดย 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกช ทองเอี่ยม รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ดำเนินรายการ
อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ อัศวโสวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
อาจารย์ ดร.ธนารักษ์ สารเถื่อนแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 


สถานที่จัดงานประชุม

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  (King Ramkhamhaeng the Great Auditorium)


Conferrence